Privātuma politika

Personas datu apstrādes Pārzinis:SIA RG CONCEPT (turpmāk tekstā – RG CONCEPT), reģistrācijas numurs 41203071134, juridiskā adrese: Rīga, Hospitá1)u iela 14 -1, Ríga, LV-1013, mājas lapas adrese: www.paprika.lv.

Privātuma politika sniedz informāciju par to, kā RG CONCEPT vāc, apstrādā, glabā, kopīgo, dzēš un aizsargā Klienta personas datus, tādējādi nodrošinot, ka Klienta personas dati tiek apstrādāti likumīgi, godprātīgi un Klientam pārredzamā veidā. Aktuālā privātuma politikas versija tiek publicēta RG CONCEPT mājas lapā www.paprika.lv, sadaļā Privātuma politika.

Piemērojamie tiesību akti: Eiropas Parlamenta un padomes Regula Nr.2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti (2016. gada 27.aprīlis).

RG CONCEPT ir tiesīga apstrādāt šādus personu datus:

 • Vārds, uzvārds, personas kods, piegādes adrese, deklarētās dzīvesvietas adrese, telefona numurs un e-pasta adrese;
 • Personu apliecinošo dokumentu dati (dokumenta numurs, izdošanas datums un vieta, utt.);
 • Dati par personas darba vietu un ienākumiem;
 • Komunikācijas dati – e-pasts, vēstule vai cita informācija, kas saistīta ar Klienta komunikāciju ar RG CONCEPT;
 • Klienta IP adreses informācija.

Klienta personas datu apstrādes pamats:

 • Klienta piekrišana – Klients, kā personas datu subjekts, pats dod piekrišanu personas datu vākšanai un apstrādei noteiktiem mērķiem.
 • Klientu pasūtījumu izpilde un darījuma noformēšana – lai RG CONCEPT varētu izpildīt klienta pasūtījumu, tai jāapkopo un jāapstrādā noteikti personas dati, kas tiek savākti pasūtījuma sagatavošanas laikā vai pirms tās.
 • RG CONCEPT leģitīmas intereses – RG CONCEPT ir tiesības apstrādāt Klienta personas datus tādā apjomā, kādā tas ir objektīvi nepieciešams norādīto darbību veikšanai.
 • RG CONCEPT apstrādā Klienta personas datus šādā nolūkā:
 • Piedāvājumu sagatavošanai;
 • Pārdošanas darījumu noformēšanai;
 • Piegādes nodrošināšanai;
 • Klientu informēšanai par jaunumiem un aktuālajiem piedāvājumiem;
 • Klienta sūdzību izskatīšanai saistībā ar pārdotajām precēm vai sniegtajiem pakalpojumiem;
 • Biznesa plānošanai un analītikai;

RG CONCEPT iegūst Klienta personas datus, kad Klients:

 • Iegādājas produktus vai pakalpojumus RG CONCEPT veikalos vai interneta veikalā, veicot Klienta identifikāciju;
 • Pierakstās jaunumu saņemšanai no RG CONCEPT;
 • Jautā produktu vai pakalpojumu piedāvājumu vai sazinās ar RG CONCEPT saistībā ar sūdzību vai informācijas pieprasīšanu, identificējot Klientu;
 • Piedalās konkursos, loterijās vai aptaujās;

Klienta personas datu nodošana trešajām pusēm

 • Preču piegādei – vārds, uzvārds, e-pasts, telefona nr., piegādes adrese.
 • RG CONCEPT ir pienākums sniegt informāciju par personas datiem tiesībsargājošām iestādēm, tiesai vai citām valsts un pašvaldības iestādēm, ja tas izriet no normatīvajiem aktiem vai attiecīgās iestādes informācijas pieprasījuma.
 • RG CONCEPT izsniegs Klienta personas datus tikai nepieciešamā un pietiekamā apjomā atbilstoši normatīvo aktu prasībām un konkrētās situācijas objektīviem apstākļiem.

Personas datu glabāšanas ilgums
RG CONCEPT glabā personas datus atbilstoši definētajiem personas datu apstrādes mērķiem un normatīvo aktu prasībām, kamēr pastāv vismaz viens no šiem kritērijiem:

 • kamēr ir spēkā datu subjekta piekrišana attiecīgai personas datu apstrādei, ja nepastāv cits datu apstrādes likumīgs pamats.
 • kamēr RG CONCEPT pastāv juridisks pienākums datus glabāt saskaņā ar normatīvajiem aktiem;
 • kamēr ārējos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā RG CONCEPT var realizēt savas leģitīmās intereses.

Datu drošība un datu labošana

 • Visi klientu personas dati, kas kļuvuši zināmi RG CONCEPT, ir uzskatāmi par konfidenciālu informāciju.
 • Klientam ir tiesības pamatoti pieprasīt, lai viņa personas dati tiktu papildināti, laboti, kā arī lai personas datu apstrāde tiktu izbeigta vai dati tiktu dzēsti, ja tie ir novecojuši, nepilnīgi vai vairs neatbilst sākotnēji minētajam datu apstrādes nolūkam.
 • RG CONCEPT interneta veikala lietotājam ir tiesības dzēst savu profilu, par to atsūtot pieprasījumu uz e pastu: info@paprika.lv. Šādā gadījumā pieprasījums tiek pieņemts tikai, ja tas nosūtīts no tā paša e pasta, uz kuru reģistrēts lietotāja profils.
 • RG CONCEPT neuzņemas atbildību par jebkādu nesankcionētu piekļuvi personas datiem un/ vai personas datu zudumu, ja tas nav atkarīgs no RG CONCEPT, piemēram, Klienta vainas un/ vai nolaidības dēļ.
 • Klients var sazināties ar SIA „RG Concept” saistībā ar piekrišanas atsaukšanu, pieprasījumiem, datu subjektu tiesību izmantošanu, sūdzībām par Personas datu izmantošanu un citiem jautājumiem, kas skar personas datus. 

SIA „RG Concept” kontaktinformācija:

 • tīmekļa vietne www.paprika.lv,
 • apkalpošanas nodaļas tālrunis - 20175523
 • Ieceltā Datu aizsardzības speciālista kontaktinformācija: 
  privatums@paprika.lv

Klientu informēšana par personas datu aizsardzības pārkāpumu

 • Gadījumā, ja personas datu aizsardzības pārkāpums varētu radīt augstu risku Klienta tiesībām un brīvībām, Pārzinis bez pamatotas kavēšanās paziņo Klientam par personas datu aizsardzības pārkāpumu.

Grozījumi datu apstrādē
SIA „RG Concept” ir tiesīga jebkurā brīdī vienpusēji grozīt/papildināt Datu apstrādes kārtību saskaņā ar piemērojamiem normatīvajiem tiesību aktiem, darot tos pieejamus Klientam SIA „RG Concept” tīmekļa vietnē.